Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre podnikateľov

 

Článok I. Úvodné ustanovenia

 1. Obchodné podmienky pre podnikateľov upravujú právne vzťahy a povinnosti medzi spoločnosťou ACEA s.r.o. so sídlom Hany Meličkovej 2991/24, 841 05 Bratislava, IČO: 46 969 055, DIČ: 2023732744, IČ DPH: SK2023732744, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 87960/B ako predávajúcim a kupujúcimi pri predaji tovaru kupujúcim.
 2. Tieto Obchodné podmienky sa nevzťahujú na dodávanie tovaru spotrebiteľom, teda fyzickým osobám, ktoré pri kúpe tovaru nekonajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.

Článok II. Definícia základných pojmov

 1. Predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť ACEA s.r.o. so sídlom Hany Meličkovej 2991/24, 841 05 Bratislava, IČO: 46 969 055, DIČ: 2023732744, IČ DPH: SK2023732744, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 87960/B.
 2. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorí pri uzatváraní zmluvy konajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti a ktorí doručia predávajúcemu objednávku v súlade s VOP.
 3. Sídlom alebo adresou predávajúceho sa rozumie Hany Meličkovej 2991/24, 841 05 Bratislava
 4. Showroomom predávajúceho sa rozumie showroom na adrese Sabinovská 14, 821 02 Bratislava.
 5. E-mailovou adresou predávajúceho sa rozumie info@teplozima.sk.
 6. Telefónnym číslom predávajúceho sa rozumie +421 905 554 553.
 7. Účtom predávajúceho sa rozumie bankový účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK3609000000005040512011, SWIFT: GIBASKBX alebo iný účet uvedený vo faktúre predávajúceho.
 8. E-shopom sa rozumie internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na internetovej doméne www.teplozima.sk.
 9. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva podľa §409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je kúpa tovaru.
 10. Tovarom sa rozumie tovar, ktorý je dostupný v e-shope v čase zadania objednávky, a ktorý môže byť predmetom objednávky kupujúceho.
 11. Objednávkou sa rozumie úkon kupujúceho, ktorý prostredníctvom e-shopu alebo e-mailovej adresy vyjadruje svoju vôľu uzavrieť s predávajúcim zmluvu.

Článok III. Predaj tovaru             

 1. Kupujúci si objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom objednávkového formuláru pre veľkoobchod alebo e-shopu, a to podľa pokynov uvedených v e-shope.
 2. Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú záväzné.
 3. Kupujúci má právo stornovať svoju objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim.
 4. Popis konkrétneho tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade a jeho cena sú uvedené v e-shope.
 5. Nákup tovaru nie je podmienený registráciou. Kupujúci je pri nákupe tovaru povinný vyplniť údaje, ktoré od neho e-shop vyžaduje.
 6. V náhľade nákupného košíka si kupujúci zvolí spôsob dopravy tovaru a následne si kupujúci vyberie jednu z platobných možností, ktoré predávajúci ponúka.
 7. Pred dokončením objednávky je kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito Obchodnými podmienkami pre podnikateľov a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím kolónky „Prečítal/a som si Obchodné podmienky a súhlasím s nimi“.
 8. Objednávku kupujúci dokončí zakliknutím kolónky „záväzne objednať“.
 9. Odoslaním objednávky zakliknutím kolónky „záväzne objednať“ kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil, bol predávajúcim informovaný o vlastnostiach tovaru a predajnej cene, ktorú je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť.
 10. Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na

 e-mailovú adresu kupujúceho zadanú v objednávke.

 1. Doručením potvrdenia objednávky kupujúcemu vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim zmluva, ktorá je v súlade s ustanovením § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 2. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane ceny až do zverejnenia novej ponuky alebo cenníka v e-shope.
 3. Zmluvu možno meniť len na základe dohody zmluvných strán.
 4. V prípade akýchkoľvek problémov s objednávkou môže kupujúci kontaktovať predávajúceho prostredníctvom kontaktov uvedených v e-shope.

Článok IV. Cena a platobne podmienky 

 1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu. Ceny uvedené v e-shope môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien.
 2. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou tovaru vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.
 3. V prípade, ak si kupujúci objedná s tovarom dodanie tovaru na ním zvolenú adresu, k cene budú pripočítané náklady na dopravu alebo poštovné podľa zvoleného spôsobu dodania.
 4. Kúpnu cenu za objednaný voľne predajný tovar môže kupujúci uhradiť:
 5. pri osobnom odbere v showroome v hotovosti,
 6. platbou prevodom na účet predávajúceho.
 7. Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje žiaden poplatok.
 8. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu spôsobom, ktorý si zvolí v objednávke, avšak najneskôr pri prevzatí tovaru.
 9. Cenové akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom voľne predajnom tovare nie je uvedené inak.
 10. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar na adresu, ktorú kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v objednávke, pokiaľ v objednávke nezvolil spôsob osobného odberu.
 11. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny tovaru, má predávajúci nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z kúpnej ceny denne za každý deň omeškania a to popri úrokoch z omeškania.

Článok V. Stornovanie objednávky

 1. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky, písomne alebo e-mailom. V prípade, ak kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, táto mu bude vrátená do štrnástich (14) kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.

Článok VI. Dodacie podmienky

 1. Dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare v e-shope.
 2. Predávajúci sa zaväzuje objednaný tovar expedovať do dvoch (2) pracovných dní po potvrdení objednávky.
 3. Ak sa predávajúci a kupujúci v zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar bezodkladne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak predávajúci neplnil svoj záväzok dodať tovar v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho písomne vyzve, aby tovar dodal v ním poskytnutej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote uvedenej v písomnej výzve kupujúceho, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 4. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, predávajúci o tom informuje kupujúceho a navrhne mu možnosť dodania časti objednaných tovarov.
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto uvedené v objednávke, do ktorého je tovar objednaný.
 6. V prípade, ak je kupujúcim právnická osoba, osobné prevzatie tovaru bude umožnené iba:
 7. štatutárnemu orgánu právnickej osoby, ktorý sa preukáže dokladom totožnosti a originálom alebo úradne overenou kópiou aktuálneho výpisu z príslušného verejného registra alebo evidencie, v ktorej je zapísaná
 8. osobe, ktorá sa preukáže plnomocenstvom s podpisom štatutárneho orgánu a kópiou aktuálneho výpisu z verejného registra alebo evidencie, v ktorej je zapísaná.

V prípade, ak kupujúci – právnická osoba doklady uvedené vyššie pri prevzatí tovaru nepredloží, môže predávajúci odmietnuť tovar vydať.

 1. Náklady spojené s vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
 2. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, resp. v iný dohodnutý termín, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať od kupujúceho náhradu za vzniknuté náklady na objednanie a dodávku nezaplateného tovaru.
 3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny. Do úplného zaplatenia celej kúpnej ceny tovaru nesmie kupujúci tovar previesť na tretiu osobu, spotrebovať, poškodiť ani zaťažiť právom tretej osoby.
 4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s  tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.
 5. Kupujúci je  povinný s odbornou starostlivosťou skontrolovať  zásielku,  teda tovar, ako aj jeho obal, ihneď po doručení.  V prípade,  že  kupujúci  zistí, že tovar  alebo obal  tovaru  je  mechanicky poškodený,  je  povinný  túto  skutočnosť  oznámiť  dopravcovi  a za  jeho  prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia alebo neúplnosti tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť  a doručiť predávajúcemu záznam  o rozsahu  a povahe  poškodenia tovaru,  rozsah chýbajúceho tovaru.  

Článok VII. Práva a povinnosti

 1. Predávajúci sa zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar riadne a včas, v množstve, akosti a vyhotovení dohodnutom v zmluve spolu s dokladmi potrebnými na užívanie tovaru a kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu za tovar.

Článok VIII. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka za akosť  

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré ma tovar v čase jeho prevzatia kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe.
 2. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť tovaru. Záručná doba je dvanásť (12) mesiacov, pokiaľ nie v záručnom liste uvedená iná dĺžka záručnej doby. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 3. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru ihneď pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len ak preukáže, že tieto vedy mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
 4. Pri uplatnení nároku na odstránenie vád tovaru opravou, je kupujúci povinný predložiť tovar kupujúcemu vrátane jeho príslušenstva, dokumentácie a návodu spolu so záručným listom, ak bol dodaný, a dokladu o zaplatení ceny tovaru.
 5. Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu potom, ako kupujúci vadu zistil alebo mohol zistiť pri jeho prehliadke. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presné označenie vady a požadovaný nárok zo zodpovednosti za vady tovaru.
 6. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet:
 7. osobne u predávajúceho na adrese Sabinovská 14, 821 02 Bratislava,
 8. elektronickým podaním na e-mailovú adresu predávajúceho,
 9. písomným podaním zaslaným doporučene na adresu sídla predávajúceho.
 10. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci odporúča kupujúcemu reklamovaný tovar poistiť.
 11. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do showroomu predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak.
 12. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu tovaru v lehote do šesťdesiat (60) kalendárnych dní.
 13. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť. Predávajúci nezodpovedá ani za vady tovaru, ktoré vznikli obvyklým opotrebením tovaru pri používaní.
 14. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
 15. nepredložením záručného listu, dokladu o zaplatení, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 16. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
 17. uplynutím záručnej doby tovaru,
 18. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 19. neodbornou inštaláciou tovaru,
 20. používaním alebo skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 21. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar alebo jeho údržby,
 22. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými na území Slovenskej republiky,
 23. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 24. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 25. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 26. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 27. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 28. V prípade výmeny tovaru za nový bude kupujúcemu vydaný doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodne vystavenej faktúry a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
 29. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky bezplatné.
 30. V prípade, ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť opravou, má kupujúci nárok na jeho bezplatnú opravu. Namiesto opravy môže predávajúci dodať kupujúcemu náhradný tovar, ak tým nespôsobí kupujúcemu závažné ťažkosti. Pokiaľ nie je oprava tovaru možná a povaha vady nebráni jeho obvyklému užívaniu, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.
 31. V prípade, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci nárok na dodanie náhradného tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy.
 32. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu (do jedného (1) pracovného dňa) po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Článok X. Odstúpenie od zmluvy

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v e-shope. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do štrnástich (14) dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
 2. Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ak tieto obchodné podmienky neumožňujú iný spôsob.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy výslovne neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a to predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, ak tieto Obchodné podmienky neobsahujú inú úpravu.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny Obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu tými Obchodnými podmienkami, ktoré boli platné a účinné v momente odoslania objednávky kupujúcim a sú prístupné v e-shope predávajúceho.
 3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Obchodných podmienok, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení zmluvy alebo týchto Obchodných podmienok je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
 4. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a sú záväzné pre obe zmluvné strany zmluvy.
 5. Tieto Obchodné podmienky sa nevzťahujú na maloobchodný predaj – dodávanie tovaru spotrebiteľom, fyzickým osobám, ktoré nakupujú tovar pre svoju osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
 6. Ochrana osobných údajov kupujúceho je upravená v e-shope predávajúceho (https://www.teplozimab2b.sk/ochrana-osobnych-udajov/)
 7. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo týchto obchodných podmienok alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov týkajúcich sa ich platnosti, výkladu alebo ukončenia budú prejednávať a rozhodovať všeobecné súdy Slovenskej republiky.
 8. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01.2024.
 9. Tieto Obchodné podmienky pod nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím zmluvy.